Zakład nasz świadczy usługi związane z nadzorem inwestycji, inwestorstwem zastępczym,  projektowaniem i kontrolą obiektów budowlanych. 

Prowadzimy kompleksową obsługę inwestycji we wszystkich branżach. Inspektorzy nadzoru i projektanci w naszym Zakładzie posiadają pełne uprawnienia budowlane, uprawnienia rzeczoznawców budowlanych, biegłych sądowych itp. 

Zakład nasz wykonuje usługi określone art.25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, a w szczególności : 

 • reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy o realizację inwestycji, 

 • dokonuje sprawdzenia i dopuszczenia do realizacji dokumentacji technicznej a w razie potrzeby wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie w niej zmian lub uzupełnień, 

 • współuczestniczy w : zawieraniu umów z wykonawcami robót i zakupie urządzeń, 

 • nadzoruje prace budowlane, sanitarne, elektryczne i teletechniczne, 

 • sprawdza poprawność kalkulacji sporządzonych przez wykonawców robót w zakresie obmiarów robót, nakładów rzeczowych, cen i narzutów oraz faktur w terminach wynikających z umów zawartych między Wykonawcą a Zamawiającym, 

 • współpracuje z nadzorem autorskim w okresie realizacji robót - kontroluje jakość wykonanych robót, wbudowanych materiałów i ich zgodność z obowiązującymi przepisami i normami,

 • kontroluje zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, umową i obowiązującym harmonogramem, 

 • rozstrzyga w uzgodnieniu z Zamawiającym sprawy techniczne powstałe w toku wykonywania robót, 

 • sporządza protokóły konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnia potrzebę wykonania tych prac oraz wnioskuje do Zamawiającego o ich wykonanie, 

 • kontroluje jakość i określa wartość materiałów uzyskanych z rozbiórki sprawdza wykonanie robót zanikowych, 

 • uczestniczy w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń, 

 • kompletuje dokumenty związane z odbiorem końcowym -potwierdza gotowość do odbioru robót lub obiektu, 

 • uczestniczy w czynnościach odbioru obiektu lub robót i przekazania ich do użytku, 

 • uczestniczy w przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi oraz kontroluje usuwanie ujawnionych wad, 

 • dokonuje rozliczenia końcowego zadania inwestycyjnego.

 

W zakresie projektowania budowlanego zakład wykonuje wielobranżowe projekty obiektów (budowlane i wykonawcze).

 

Opracowujemy dokumentację projektową w zakresie: 

 • ekspertyz i opinii budowlanych,

 • inwentaryzacji budowlanej, 

 • projektów architektoniczno - konstrukcyjnych, 

 • projektów instalacji sanitarnych (wod-kan, CO, wentylacja, gaz), 

 • projekty instalacji elektrycznych, 

 • kosztorysów budowlanych i instalacyjnych, 

 • specyfikacji wykonania i odbioru robót.

Przeprowadzamy ocenę stanu technicznego obiektów budowlanych związanych z prowadzeniem księgi obiektu budowlanego (jednoroczne i pięcioletnie).

 

wyślij e-mail do adrgorzka@wp.eu z pytaniami lub komentarzami dotyczącymi strony web.
Copyright © 2007 Bogusław Gorzka 
Last modified: marca 21, 2008