Ogłoszenia Firmowe

                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Główna Powrót Pracownicy Rekomendacje

 


Ogłoszenia dotyczące działalności firmy 

                Ogłoszenie o przetargu

            

Kobierzyce: Przebudowa i rozbudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach
Numer ogłoszenia: 189451 - 2010; data zamieszczenia: 15.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminne Centrum Kultury i Sportu , ul. Ludowa 7, 55-040 Kobierzyce, woj. dolnośląskie, tel. 071 3111200, faks 071 3111852.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kultura-kobierzyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty rozbiórkowe,ziemne ,fundamentowe, konstrukcje żelbetowe, stropy i nadproża prefabrykowane,stolarka okienna PCV, roboty murowe, tynkarskie, sufity podwieszone, okładziny i roboty malarskie,dostawa i montaż windy, instalacja sanitarna i elektryczna..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.12.00-2, 45.23.24.10-9, 45.33.23.00-6, 45.23.32.00-1, 51.51.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania do wykonania zamówienia; b) posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, jeśli wykaże iż: posiada doświadczenie polegające na tym, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończył co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie lub kompleksowym remoncie obiektu kubaturowego o kubaturze co najmniej 1000m3 .
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dysponuje zespołem osób zdolnych do wykonania zamówienia, przez co Zamawiający rozumie osoby spełniające następujące minimalne wymagania: a) Kierownik budowy: w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję Kierownika budowy, dla co najmniej 2 (dwóch) zrealizowanych zadań inwestycyjnych. Każde zadanie inwestycyjne powinno polegać na budowie, rozbudowie lub kompleksowym remoncie obiektu kubaturowego o kubaturze co najmniej 1000m3 oraz posiada zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 256, poz. 1118 z późn. zm.) (zwanej dalej Prawem budowlanym) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) (zwanego dalej ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów). b) Kierownik robót w specjalności budowlanej: w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję kierownika robót w zakresie robót konstrukcyjno - budowlanych dla co najmniej 2 (dwóch) zrealizowanych zadań inwestycyjnych. Każde zadanie inwestycyjne powinno polegać co najmniej 1000m3 oraz posiada zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 256, poz. 1118 z późn. zm.) (zwanej dalej Prawem budowlanym) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) (zwanego dalej ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów). c) Kierownik robót w specjalności sanitarnej: w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję kierownika robót w zakresie robót określonych w uprawnieniach poniżej dla co najmniej dwóch zrealizowanych zadań inwestycyjnych, oraz posiada zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z Prawem budowlanym oraz ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. d) Kierownik robót specjalności elektrycznej: w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję kierownika robót w zakresie robót określonych w uprawnieniach poniżej dla co najmniej dwóch zrealizowanych zadań inwestycyjnych, oraz posiada zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z Prawem budowlanym oraz ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. e) Kierownik robót specjalności drogowej: w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję kierownika robót w zakresie robót określonych w uprawnieniach poniżej dla co najmniej dwóch zrealizowanych zadań inwestycyjnych, oraz posiada zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z Prawem budowlanym oraz ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. Zamawiający dopuszcza pełnienie przez jedną osobę jednocześnie funkcji Kierownika budowy i Kierownika robót lub kierownika robót w kilku branżach, pod warunkiem posiadania stosownych uprawnień i doświadczenia w każdej z branż.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500.000 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych),

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kultura-kobierzyce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych PROBUDEX - Jan Leszczyński Ul. Leszczyńskiego 4 50-078 Wrocław.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.08.2010 godzina 10:30, miejsce: Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych PROBUDEX - Jan Leszczyński Ul. Leszczyńskiego 4 50-078 Wrocław.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1) Umowa dot. Dofinansowania zadań w ramach programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za środków finansowych MKiDN pochodzących z Funduszu Kultury. Rodzaj zadania: Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury kulturalnej oraz infrastruktury publicznych szkół i uczelni artystycznych. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Oś 3, działanie 3.4. - Odnowa i Rozwój Wsi, 2) Umowa o przyznanie pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007 - 2013. Program, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowania gospodarki wiejskiej. Działanie 313, 322, 323 Odnowa i Rozwój wsi, 3) Gmina Kobierzyce, Al. Pałacowa 1..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

 

 

 

Główna ] Produkty i usługi ] Pracownicy ] Rekomendacje ]

wyślij e-mail do adrgorzka@wp.eu z pytaniami lub komentarzami dotyczącymi strony web.
Copyright © 2007 Bogusław Gorzka 
Last modified: lipca 22, 2010